A design agency on a mission
to create well-being.

Mekaniikkasuunnittelu


Mekaniikkasuunnittelu on fyysisten tuotteiden suunnittelua tietokoneavusteisesti. Käytämme mm. SolidWorks 3D CAD- järjestelmää sekä kuluttajatuotteiden että B2B- tuotteiden suunnittelussa. Mekaniikkasuunnittelussa luodaan tuotteelle rakenne erilaisista valmiskomponenteista kuten esim. ruuviesta, tiivisteistä ja inserteistä sekä osista, jotka ovat suunniteltuja käyttötarkoitustaan varten ja joiden valmistusta varten tarvitaan esim. muotteja tai erikoistyökaluja.


Mekaniikkasuunnittelun prosessi on yleensä seuraavanlainen:

1. Lähtötietojen kartoitus – asiakkaan tarve

2. Ideointi ja idean jalostus yhdessä asiakkaan kanssa

3. Teollinen muotoilu. Tuotteelle luodaan haluttava ulkonäkö, jolla se erottuu kilpailijoista. Tämä vaihe tehdään yhteistyössä teollisen muotoilijan kanssa.

4. Konsepti – yleensä 3D- malli ja visualisointi tuotteesta. Tässä vaiheessa voidaan tehdä myös useampi konsepti, joista valitaan yksi jatkoon

5. Tuotteen visualisointi, renderöinti ja alustavat markkinointikuvat. Tuotetta voidaan tässä vaiheessa jo ruveta markkinoimaan aidon näköisillä tuotekuvilla.

6. Valitun konseptin mekaniikkasuunnittelu - detaljisuunnittelu. Tuote rakennetaan valmistettavaan muotoon.

7. Prototyypin valmistus. Prototyypin valmistuksessa voidaan käyttää useita erilaisia menetelmiä esim. 3D-tulostus (SLA, SLS ja FDM), silikonimuotit ja koneistus.

8. Tuotteen testaus. Tuotetta testataan halutunlaisessa ympäristössä, jossa siitä saadaan irti erilaisten käyttäjien käyttäjäkokemus.

9. Prototyyppikierros. Prototyyppikierroksia voi olla useita, jotta haluttuun lopputulokseen päästään. Yleensä prototyypissä havaitaan useita kehitysideoita, jota suunnitellaan ja lisätään seuraavaan prototyyppiin.

10. 2D- piirustukset, räjäytyskuvat sekä osaluettelot. Piirustuksissa määritetään tuotteen valmistusta varten esim. toleranssit ja pinnanlaadut.

11. Valmistusdokumentit. Esim. kokoonpano-ohje, laatu- ja tarkastusohjeet. Erityisesti jos tuote on monimutkainen, niin valmistuksessa on hyvä olla selkeät ohjeet, jotta tuotannon läpimenoaika pysyy tehokkaana ja virheet pysyvät minimissä.

12. Tuotannon käynnistäminen ja tuotantoprosessin kehittäminen tuotteen osalta. Esim. tuotantojigien suunnittelu. Hyvin mietitty valmistusprosessi säästää aikaa ja rahaa.

13. Jatkuva parannus. Tuotannossa löytyy koko ajan kehitettäviä asioita, jotka parantavat tuotteen valmistettavuutta sekä pienentävät tuotantokustannuksia. Myös komponenttien saatavuus saattaa muuttua. Esim. jonkin osan valmistus lopetetaan. Yleensä tuote on lopullisesti valmis vasta kun tuotanto lopetetaan.


For more information regarding area development projects

+358 40 571 5730 Jukka Tuhkanen
+358 45 636 6363 Sami Suominen

or send an email to
Jukka Tuhkanen or Sami Suominen
For more information regarding area development projects
+358 40 571 5730 Jukka Tuhkanen
+358 45 636 6363 Sami Suominen

or send an email to
Jukka Tuhkanen or Sami Suominen
We love to |
We love to |
© 2022 Pinto Design
Hämeentie 11, 3rd floor
00530 Helsinki
Takkisentie 33
90460 Oulu
2022 © Pinto Design
Hämeentie 11, 3rd floor
00530 Helsinki
Takkisentie 33
90460 Oulu